31 ส.ค. 63 วันสุดท้ายของการ”ยื่นภาษี”ปี 62 หากไม่ทัน ต้องทำอย่างไร

วันที่ 31 สิงหาคม 2563″ เป็นวันสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีเงินได้ปี 2562 แต่หากไม่ทันหรือลืมยื่นภาษี จะทำอย่างไรดี
โดยข้อมูลจาก “กรมสรรพากร” ให้แนวทางปฏิบัติหลังสิ้นสุดการยื่นแบบภาษีในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ ผู้เสียภาษีต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เท่านั้น (ไม่สามารถยื่นทางออนไลน์ได้ )

ดังนี้
-แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
-หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ จ่าย ( 50 ทวิ )
-เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต , หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนใน LTF , RMF ,เอกสารยืนยันสิทธิ์ค่าลดหย่อยบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03) ฯ ล ฯ
– เตรียมเงิน เพื่อจ่ายภาษีส่วนที่ค้าง รวมทั้งอาจต้องจ่ายค่าปรับ

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และผู้ประกอบการยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยใช้ช่องทางการยื่นแบบผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และช าระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคมร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้ การยื่นแบบฯ เกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จะท าให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องรับผิดช าระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากมีภาษีต้องช าระต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนด้วย”

อ้างอิง:https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news57_2563.pdf