กั๊กที่จอดรถบนถนน ผิดกฎหมาย โทษปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท

ในยุคที่ ที่จอดรถหายากกว่าทองคำ ทำให้หลายคนต้องจับจองที่จอดรถอย่างยากลำบาก แต่รู้หรือไม่? ว่าการกั๊กที่จอดรถถือว่าผิดกฏหมาย

กลุ่มประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า การวางวัตถุสิ่งของบนถนนเพื่อจอง หรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่จราจรนั้น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบปรับ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งที่ถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐานกึ่งหนึ่ง และพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมกึ่งหนึ่ง

(มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 แห่งพ.ร.บ. รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535)

ซึ่งการกั๊กที่จอดรถถือเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 19 กล่าวคือ “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร”

โดยคำว่าง “ถนน” ตาม พ.ร.บ. นี้ ที่ครอบคลุมถึงการกั๊กที่จอดรถ หมายความถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทางทางข้ามตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือ “ถนนส่วนบุคคล” ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้เป็นทางสัญจรได้