ประธานศาลฎีกาหญิง “คนแรก”ในประวัติศาตร์ไทย

สำหรับประวัตินางเมทินี ว่าที่ประธานศาลฎีกาหญิงคนแรก เกิดวันที่ 3 ธ.ค.2498
ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โดยศึกษาต่อระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ และได้สอบบรรจุเข้าเป็นผู้พิพากษามื่อวันที่ 1 ต.ค.24 ซึ่งตลอดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษา ได้รับความก้าวหน้าในการดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามลำดับชั้น

ประวัติการทํางาน

 เคยเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเกือบทุกภาคของประเทศ ,เคยเป็นผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา จากนั้นเลื่อนขึ้นเป็นผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 4,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 4, ประธานแผนกคดีล้มละลายใน ศาลอุทธรณ์, ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ , ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา , ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา , และยังเป็นประธานศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ คนแรก , รวม ทั้งประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา

กระทั่งปี 2559 ได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษคนแรก ก่อน จะขึ้นสู่ตำแหน่งประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ซึ่งตำแหน่งประธานแผนกชั้นดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับรองประธานศาลฎีกา จากนั้นก็ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งรองประธานศาลฎีกาในปี 2562 กระทั่งล่าสุดที่ประชุม ก.ต.เห็นชอบ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา