ป้ายทะเบียนรถหลุดหายขอใหม่ 15 วันได้

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าหากแผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนทดแทน ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งความแต่อย่างใด โดยมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท และค่าคำขอ 5 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้ขอรับแผ่นป้ายทะเบียน ประกอบด้วย

1.สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ

1.2หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

2.หลักฐานที่ต้องใช้กรณีรถติดไฟแนนซ์ ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

2.1สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

2.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ

2.3หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์

2.4หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรฯ ของผู้รับมอบอำนาจ

3.หลักฐานที่ต้องใช้กรณีนิติบุคคล

3.1สมุดคู่มือจดทะเบียนตัวจริง

3.2หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

3.3สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

3.4หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

     ทั้งนี้ แผ่นป้ายทะเบียนใหม่จะได้รับภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้